PDF download – upute

 1. Općenito

Program je izrađen u Excelu uz podršku VBA (Visaual basic) modula. Ulazni podaci upusuju se u 6 Formi. Ove Upute za rad i dodatni tekstovi u Comment-ima pojedinih čelija u sheet-u “Analiza i dimenzioniranje” daju dovoljna objašnjenja za korištenje programa. Ukoliko korisnik ima dodatnih pitanja, ista se mogu poslati autoru na priloženu e-mail adresu.

 1. Analiza stabilnosti

2.1.             Potpornog, obložnog, potporno-obložnog i gravitacionog zida, sa ili bez rasteretne konzole, sa ili bez sidara (do 5 redova sidara), zida iza kojeg mogu biti tri sloja tla (tlo u zoni temeljenja je četvrti sloj) i raznovrsna opterećenja (prometno, opterećenje temeljem, linijsko i točkasto). Umjesto Opterećenja temeljem može se upisati bilo koje drugo opterećenje (napr. specijalno vozilo). Osim navedenih opterećenja moguće je iza zida staviti i NPV (nivo podzemne vode).Podatak o NPV ulazi u Analizu stabilnosti i proračun Projektne otpornosti tla.     Ukoliko je NPV iznad temelja za samo 1 cm koeficijent tlaka za potres (prema Mononobe&Okabe) nerealno poraste do K≈1.     Zbog toga predlažem:   1. Staviti NPV max. do vrha temeljai dimenzionirati za realno stanje (uz izvedbu drenaže iza zida) ili   2. Ako je NPV iznad vrha temelja(nema drenaže), slijedi dimenzioniranje sa nerealno visokim “K”. Nakon izbora Projektnog pristupa i popunjavanja svih čelija s plavom bojom, dobiva se konačni Faktor sigurnosti na prevrtanje, klizanje i nosivost tla (Projektna otpornosti tla-EC 7) odnosno Stupanj iskorištenosti.

2.2.             Obložni zid: Ako se napr. ispred sloja 2 i 3 izvodi obložni zid, tada su kutevi trenja za te slojeve – fiktivni (φ*), odnosno oni kutevi koji u vrijednosti Θ=45+φ*/2 daju pokos prirodnog terena Θ odnosno klizne plohe (plohe aktivnog klina).  Na primjer: Prirodni pokos (ujedno klizna ploha) ima kut Θ=80º. Računski – fiktivni kut: φ* = (80-45)*2=70º. Ukoliko je zid po čitavoj visini obložni, tada se takvi fiktivni kutevi unutrašnjeg trenja upisuju za sva tri sloja.

2.3.             Gravitacioni zid: Oblikuje se prema Švicarskim propisima, gdje uz projektiranu visinu projektant određuje još samo širinu u kruni zida. Nakon određivanja visine zida i odabira širine zida u kruni, obvezno napraviti REKALKULACIJU i tako obivene dimenzije masivnog zida unijeti na odgovarajuće mjesto tj u koloni Dimenzije zida u Formi 3. Naravno, ako faktori na klizanje, prevrtanje i otpornost tla ne zadovoljavaju, potrebno je navedeni postupak ponoviti s povećanom širinim zida u kruni.

 1. Konzola (uz gravitacioni zid se ne izvodi)

Ukoliko zid ima rasteretnu konzolu izaberi DA,a ako konzole nema, izaberi NE. Ukoliko se konzola izvodi na potporno-obložnom zidu, najefikasnija je ako rub konzole dotiće kliznu plohu na lomu gdje je zid obložni i potporni, jer se u tom slučaju znatno povećava stabilnost na prevrtanje i smanjuje moment savijanja u peti zida.

 1. Sidra (uz gravitacioni zid se ne izvode)

Proračun nosivosti sidara i određivanje slobodne i sidrišne dionice

Ukoliko je zid projektiran sa sidrima, u Formi 4 izaberi DA, a ako sidara nema, izaberi NE.Zadane sile u sidrima su sile prednaprezanja. Orijentaciona nosivost sidara računa se automatski, na jedan od uobičajenih načina, nakon upisa podataka o sidrima. Ukoliko je predviđana slobodna dionica pojedinog sidra prekratka, slijedi upozorenje o minimalnoj duljini slobodne dionice. Tu vrijednost (malo uvećantreba upisati na mjestu gdje se upisuje vrijednost slobodne dionice.
*Važno: I. red sidara je uvijek najviši red, II. red je ispod I. reda itd.

 1. Dimenzioniranje (za gravitacioni zid nije potrebno)

Dimenzioniranje armirano betonskog zida provodi se, prema Metodi graničnog stanja (EC2), u pet programiranih presjeka kroz zid i temelj (presjeci od I-I do V-V) i presjek kroz konzolu. Presjek IV-IV je na visini zida gdje je moment savijanja minimalan (Mmin), uz presjek III-III koji je uvijek minimalan kada nema konzole. Presjek V-V nalazi se na visini zida gdje je moment savijanja maksimalan (Mmax), tj prvi veći od nula. Projektant može izvršiti i provjeru armature u bilo kojem presjeku, koristeći pri tome vrijednosti momenata savijanja i uzdužnih sila iz čelija T43 do AI51 u sheetu Analiza i dimenzioniranje.

 1. Dijagram momenata

Prikazan je u Sheetu Dijagram momenata. Uz presjeke kroz zid I-I do V-V, za koje je izvršeno i dimenzioniranje, izračunati su momenti savijanja u približno dvadesetinama visine zida. Na ovaj način, dobivena je realna raspodjela momenata savijanja duž zida.

 1. Iskaz armature i sidara (za gravitacioni zid potrebna je samo Poz. 5)

Nacrt armature prikazan je u sheetu Analiza stabilnosti a iskaz armature i sidara u sheetu Iskaz armature, koji daje uvid u oblike i količinu armature i sidara.

 1. Dokaznica mjera (za gravitacioni zid, stavke 3. i 4.2 u Troškovniku nisu potrebne)

Količine betona, armature i drenaže u sheet-u Troškovnik ulaze automatski. Za proračun količina iskopa i zasipa potrebno je, u Formi 6. popuniti čelije s plavom bojom. Ukoliko se ove vrijednosti u postojećim čelijama ne izmijene, u sheet-u Troškovnik ući će točni podaci samo za količinu betona, armature i drenaže a podaci o količini iskopa i zasipa biti će iz prethodnog proračuna.

 1. Troškovnik (za gravitacioni zid, stavke 3. i 4.2 u Troškovniku nisu potrebne)

Sheet Troškovnik daje, nakon upisivanja jediničnih cijena, potpuni iznos troškova gradnje projektiranog potpornog zida. Ovdje je, za razliku od ostalih sheet-ova, moguća izmjena teksta (čelije s plavom i crnom bojom). Sheet je protektiran samo u dijelu gdje podaci dolaze iz drugih sheetova (napr: jedinice, količina iskopa, betona, armature, sidara i sl).

 1. Proračun i ispis dokumenta

Nakon upisa bilo kojeg podatka, pritiskom tipke Rekalkulacija, dobiva se rezultat sa do tada upisanim podacima. Nakon ispunjavanja svih čelija s plavom bojom i pritiskom na tipku Rekalkulacija proračun je završen. Postupak se može, prije izlaza iz programa, ponavljati neograničeno puta.     Ispis obuhvaća slijedeće: Analiza stabilnosti i dimenzioniranje s nacrtom armature (10 stranica), Iskaz armature (1), Dijagram momenata savijanja (1) i Troškovnik (2).

 1. Najnepovoljnija kombinacija opterećenja: OSNOVNO + POTRES
 1. Napomene:

12.1. Svaka nova verzija programa izrađena je nakon uoćenih nepreciznostii ili bug-ova u prethodnoj verziji programa. Verzija 9.0 poboljšana je u odnosu na ver. 8.0. samo u grafičkom dijelu, manjim ispravcima u VBA formama (bez utjecaja na ispis rezultata) i dopuni ovog Vodića.

12.2. Svaki novi proračun može se izvoditi samo sa originalnog CD-a.

12.3. Program se otvara isključivo passwordom po izboru autora ili kupca, dogovorenim pri sklapanju Ugovora o autorskom djelu, a isti se može koristiti samo u firmi – kupcu programa.

12.4. Svaki proračun može se spremiti kao “Save as”, kao PDF-u ili isprintati sa tipkom Print dokument koja se nalazi na kraju upisa svih podataka u Formi Profil terena. Moguće je i printanje pojedine stranice.

12.5.   Ukoliko zid ima preveliku konzolu i ili prevelike sile prednaprezanja u sidrima, vlačna zona moguća je i na licu zida (što nema smisla). Zbog toga, uz svaki dimenzionirani presjek postoji napomena o položaju glavne armature. Ista je u nacrtu armature prikazana na pravom mjestu tj. u vlačnoj zoni.

12.6.   Program je testiran za “sve” moguće vrijednosti djelovanja, oblike i dimenzije temelja i zida. Međutim, ako korisnik tijekom rada naiđe na problem koji nije uočen tijekom testiranja, obavijestite me o tome na priloženi e-mail i problem će biti riješen u kratkom roku. U tom slučaju svi korisnici programa dobiti će, u zamjenu za stari, novi CD s odgovarajućim ispravkama.